راه‌حل پیشنهادی اعلیحضرت


1483 بازدید

به: 322 شماره: 51556/20 ه‍ 7
از: 20ه‍ 7 تاریخ: 23/7/48
موضوع: اختلاف نیک پی و خسروانی
در مورد اختلاف نیک پی (شهردار فعلی) و خسروانی آقای نژند اظهار می‌داشت، آقای خسروانی به علت ترقی بیش از حد لازم باید کوبیده شود و این اختلاف بین دو وزیر وقتی که منجر به زد و خورد شد به عرض شاهنشاه رسانیدند و گوینده اظهار می‌داشت که اعلیحضرت فرمودند «با گوگوش و الهه چه رفتاری کردید با اینها هم همینطور».
نظریه منبع: اخراج خسروانی در افکار عمومی نه تنها حسن اثر داشت بلکه به خاطر عدم علاقه اکثریت مردم با حزب ایران‌نوین یک تسکین جالبی بوده و به حق انجام شد.
نظریه رهبر عملیات: به نظر می‌رسد نژند مطالب فوق را بیان داشته است. قیطریه
5825


راه‌حل پیشنهادی اعلیحضرت