خراسان و نقش استانداران در دوره پهلوی اول


2160 بازدید

خراسان و نقش استانداران در دوره پهلوی اول

خراسان و نقش استانداران در دوره پهلوی اول نگاشته اکرم شیبانی از سوی انتشارات آهنگ قلم در سال 92 و در 284 صفحه منتشر شده است.

استان خراسان از قدیم تاکنون یکی از استان‌های مهم ایران به شمار می‌رفته است.

این استان در زمان رضاشاه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. رقابت‌های سیاسی و اقتصادی کشورهای استعمارگر روس و انگلیس بر اهمیت این استان افزوده و به همیت دلیل حکومت رضاشاه، استاندران این منطقه را از اشخاص معتمد و با پیشینه‌ی سیاسی قابل قبول انتخاب می‌کرد. از آنجا که عصر رضاشاه عصر تغییرات در زمینه‌های مختلف بود،‌ استانداران خراسان عامل اجرای اصلاحات در این استان بودند.

این کتاب به اهمیت خراسان در دوران پهلوی اول، مشکلات خراسان در این دوران و معرفی استانداران در دوره پهلوی اول پرداخته است. همچنین پس از معرفی استانداران خراسان در دوره پهلوی اول، میزان اختیارات آنها و نقشی را که هر یک در انجام اصلاحات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این استان داشته‌اند و رابطه‌ی آنها با نیابت تولیت را مورد بررسی قرار داده است.

استانداران خراسان در دوره پهلوی اول از سال 1304 به بعد به ترتیب عبارت است از مهدی دادور، علی‌ محمد بنی آدم، محمود جم، سید حسن تقی‌زاده، فرج‌الله بهرامی و فتح‌الله پاک‌روان.

کتاب در سه بخش بخش نگاشته شده است:

بخش اول- اوضاع سیاسی و اجتماعی خراسان قبل از قدرت‌یابی رضاشاه

بخش دوم- استانداران خراسان در نیمه‌ی اول پادشاهی رضاشاه

بخش سوم- کارنامه استانداران خراسان در نیمه دوم پادشاهی رضا شاه

سخن آخر

ضمائم

منابع و ماخذ


جام جم