هدیه اتومبیل آریا


2171 بازدید

هدیه اتومبیل آریا


تهران 12 جولای 1969

Your Excellency, *

Professor A.Allev asked me to notify You that car

جناب آقای پروفسور از من درخواست نموده که شما را از آن اتومبیل مطلع سازم.

'Arya" Presented by His lmperial Majesty the Shahanshah

آریا توسط سلطنت همایونی شاهنشاهی همراه با محموله مدارک به پروفسور آ الیو تقدیم شده است.

To Professor A.Aliev along With the shipment documents

در ضمن آقای آ الیو دوباره قدردانی خود را اظهار کرد.

Has been duely Submitted to him.

سپاس از این هدیه ارزشمند.

Meanwhile Mr. A.Aliev has again expressed his deepest

Gratitude for such a valuable present.

ارادتمند شما Sincerely Yours

V. Erofeev وی اروفیو

USSR Ambassador to lran سفارت آمریکا در ایران

His Excellency Mr. Hormoz Gharib

جناب آقای هرمز قریب

Chief Master of Ceremonies of

رئیس تشریفات دربار شاهنشاهی تهران

The lmprial Court

Teheran