افشاگری علیه حسنعلی منصور و پدرش


2165 بازدید

افشاگری علیه حسنعلی منصور و پدرش
سند زیر از اعلام جرم‌های متعدد ی حکایت دارد که علیه حسنعلی منصور نخست‌وزیر وقت و پدرش به دادستانی کل کشور رسیده است.