تحریم خرید و فروش محصولات شرکت ایران گاز از سوی آیت الله گلپایگانی


2299 بازدید

تحریم خرید و فروش محصولات شرکت ایران گاز از سوی آیت الله گلپایگانی
درباره : فتوائیه آیت‏اله گلپایگانى علیه شرکت ایران‏گاز

شماره : 3768/ه 12 تاریخ 6/5/52

از : ساواک تهران 20 ه 12

به : ریاست ساواک‏هاى نه گانهاخیرا مدیر شرکت ایران‏گاز نامه‏هائى براى برخى از مقامات مسئول نوشته و در آنها اعلام نموده که شرکت ایران‏گاز با مشارکت و سرمایه‏گذارى افراد دانمارکى و ایرانى تأسیس و بجهت ثبات سیاسى و اقتصادى کشور توانسته است 31% مصرف گاز بازار ایران را تامین نماید. سهام شرکت بى‏نام بوده و فقط تعداد کمى از سهام متعلق به ایرج و هرمز ثابت فرزندان حبیب ثابت بازرگان ایرانى است. آیت‏اله گلپایگانى فتوائیه‏اى صادر و خرید و فروش محصولات شرکت ایران‏گاز را تحریم و روى این اصل عده‏اى از مشترکین بنمایندگى شرکت در چند نقطه کشور مراجعه و تقاضاى فسخ اشتراک و بازگردانیدن سیلندرهاى گاز را نموده‏اند که در نتیجه این قبیل تبلیغات سوء لطمات زیادى بشرکت وارد خواهد شد. شرکت ایران‏گاز سرمایه‏گذاران خارجى را مطمئن ساخته که سرمایه‏هاى آنان در ایران تحت حفاظت کامل است. از طرفى انبارهاى شرکت پر از گاز بوده و براى اعمال خرابکارانه احتمالى بسیار خطرناک است. علیهذا باتوجه به اینکه صدور فتوائیه از طرف آیت‏اله گلپایگانى در اینمورد صحت دارد و به مشارالیه نیز تذکرات لازم داده شده است. دستور فرمائید عوامل تهیه و تکثیر فتوائیه مذکور در منطقه شناسائى و بآنان تفهیم شود چنانچه مشاهده گردد که مجددا مبادرت بتوزیع اعلامیه‏هائى از این قبیل بنمایند تحت تعقیب قانونى قرار خواهند گرفت.

رئیس ساواک تهران. پرنیان‏فر

تهیه‏کننده : صبورى 47/5/52 رئیس اداره یکم