تاثیر تسخیر لانه جاسوسى آمریکا درروند انقلاب اسلامى


عباسعلى عظمیى شوشترى لامى
1854 بازدید

پس از کودتاى 28 مرداد 1332 توسط مـزدوران آمـریـکـایـى در ایران و برگرداندن محمد رضا شاه پهلوى به قدرت و سلطنت ، آمریکاییان به جاى استعمارگران قبلى یعنى انگلیسى ها، حاکمان پس پرده حکومت در ایران گردیدند و از آن به بعد، ورق هاى تاریخ ایران را آنان رقم زدند.
دخـالت هـاى مـسـتـقـیـم و غـیـرمـسـتـقـیـم آمـریـکـاییان تحت پوششهاى گوناگون در سرزمین ما از قبیل گسیل سیل عظیمى از مستشاران نظامى و در قبضه گرفتن ارتش ، تصویب کـاپـیـتـولاسـیون جهت مصونیت اتباع آمریکایى در این سـرزمـیـن ، مـسـافرت هاى رؤساى جمهور آمریکا به ایران و سـفـرهای شاه به آمریکا، پشتیبانى مستقیم آمریکا از شاه ، کم کم خشم و نفرت روشنفکران مـتـعـهّد، روحانیت آگاه و مردم مسلمان و هوشیار ایران را زیاد کرد که نـمـود اصـلى این کینه و نفرت در سخنان امام خمینى (ره) در ردّ قضیه کاپیتولاسیون جلوه نمود.
امـام خـمـیـنـى (ره) در مـبـارزات خویش ، نوک پیکان حمله را متوجه آمریکا، اسراییل و نوکر حلقه به گوش آن ها محمدرضا شاه پـهـلوى نـمـود. بـا گـذشـت زمـان ، امـام راحـل بـا سـخنان و پیام هاى خود، اعمال پس پرده استکبار جهانى را بـیـشتـر افشا نمود، و بدین وسیله نفرت مسلمانان انقلابى را نـسـبـت بـه آمـریـکـا زیـادتـر بـر انـگـیـخـت و در مـقـابـل شـدت عـمل آمریکاییان نیز افزون تر گشت . تا این که مـجـاهـدات قهرمانانه ملّت مسلمان و متعهد ایران به رهبرى امام خمینى (ره ) بـه ثـمـر نـشـسـت و حـکـومت 2500 ساله شاهنشاهى سرنگون گـردیـد، و بـا حـکـم امـام ، دولت مـوقـّت بـه نـخـسـت وزیـرى مهندس مهدی بـازرگـان شروع به کار نمود. روحیه سازشکارانه بازرگان و اعـضـاى دولت او، بـا روحـیه پرشور و انقلابى ملّت ایران سازگارى نداشت و دولت جوابگوى احساسات انقلابى مردم نبود.
اغـتـشـاشـات داخـلى ضـدّ انقلاب و افراد وامانده سلطنت طلب ، دسته بـنـدى هـاى سـیـاسـى و احـزاب قـدرت طـلب ، تـجـزیه خواهى هاى کـردسـتان ، گنبد، سیستان و بلوچستان ، نفوذ جاسوسان آمریکایى بـا چـهـره هاى انقلابى و ملّى گرایى در دولت موقّت ، درک نکردن انقلاب اسلامى از سوى اینان و عدم توانایى در ایجاد امنیت و سر و سامان دادن به اوضاع مملکت که بیشتر آن از لانه جاسوسى آمریکا در ایـران هـدایـت و رهـبـرى مـى گـردیـد، مى رفت که جهت انقلاب را مـنـحـرف گـردانـد و شـور و نـشاط انقلابى ملت غیور ایران را به یاس و ناامیدى مبدّل گرداند. بدین جهت ، دانشجویان پیرو خط امام ، بـا الهـام از رهنمودهاى امام ، براى نشان دادن خشم و نفرت مردم ایران از اعمال ظالمانه آمریکا و نیز برگرداندن شـاه کـه بـه آمـریکا پناهنده شده بود، با یک برنامه ریزى حـسـاب شـده ، بـه سـفـارت آمـریـکـا حمله کرده و آن را به تصرّف خـویـش درآوردنـد . آنان با افشاى اسناد مهم تـاریـخـى موجود در سفارت آمریکا ، خـونى دوباره در کالبد انقلاب دمـیـدنـد و حـرکت ضدّ استکبارى آن را شدت بخشیدند . امام خمینی (ره ) با پشتیبانى از کار دانشجویان پیرو خط امام ، آن را (انـقـلابـى بـزرگ تـر از انـقـلاب اول ) نـامـیـدند. مـا در ایـن مقاله به بررسى این اقدام مهم تاریخى ، اثرات و پیامدهاى آن مى پردازیم .

اصل ماجرا
تـعـدادى از دانشجویان مسلمان چهار دانشگاه ، پلى تکنیک ، تهران ، صـنـعـتـى شریف و ملّى ، قبل از 13 آبان 1358 به دور هم جمع شده ، با الهام گرفتن از سخنان حضرت امام خمینى (ره ) طرح تسخیر سفارت آمریکا در تهران را پى ریزى مى نمایند و سرانجام در صـبـح 13 آبـان ، در حـیـن راهـپـیـمـایـى ، بـه داخـل سـفـارت وارد شدند. ابـتدا 15 دقیقه به اعضاى سفارت مـهـلت دادنـد که خود را تسلیم نمایند.اما آنان در این مدّت ، بسرعت مشغول از بین بردن اسناد و مدارک شدند. پس از گذشت یک ربع ساعت ، دانشجویان با شکستن شیشه ها وارد ساختمان اصلى سـفـارت شدند و پـس از درگـیـرى کـوتـاهى با نگهبانان ، سـاخـتـمـان سـفـارت را بـه تـصـرّف خـود در آوردند و عده اى از جاسوسان را گروگان گرفتند و عده اى دیگر خود را تسلیم کردند. وقتى دانشجویان به ساختمان اصلى رسیدند، متوجّه شدند کـه غالب میکروفیلم ها، اسناد محرمانه ، حافظه کامپیوترها، مدارک سرّى و... از بین رفته بود!
در سـاعـت 30/1 دقـیـقـه بـعـد از ظـهـر هـمـان روز، رادیـو خـبـر تسخیر لانه جاسوسی آمریکا را اعـلام نـمـود. مردم پس از شنیدن این خبر، به سوى سـفـارت آمـریـکا سرازیر شده و از دانشجویان حمایت کردند و با شـعـارهاى مرگ بر آمریکا، به آنان قوّت قلب دادند. دانشجویان بـا پـخـش ‍ اولیـن اعـلامـیـه ، بـه روشـن نـمـودن مـوضع سیاسى ، اسـلامـى خـویـش پرداختند و اعلام کردند که وابـسـتـه بـه هیچ گروه سیاسى نمى باشند.(2)

اهداف تسخیر لانه جاسوسى از زبان دانشجویان
دانـشـجویان مسلمان خط امام در اولین اطلاعیه خود درباه اهداف عالى خود چنین نوشتند:
ما دانشجویان مسلمان پیرو خط امام خمینى براى پیروى  از موضع قـاطـعـانـه امـام در مقابل آمریکاى جهانخوار، به منظور اعتراض به دسیسه هاى امپریالیستى و صهیونیستى ، سفارت جاسوسى آمریکا در تهران را به تصرّف درآوردیم تا اعتراض خویش را به گوش جهانیان برسانیم . اعـتـراض بـه آمـریـکـا جهت پناه دادن و استفاده از شاه جنایتکارى که قاتل ده ها هزار زن و مرد به خون خفته در این مملکت است . اعـتـراض بـه آمـریـکـا بـه عـلت ایـجـاد فـشـار تبلیغاتى مسموم و انـحـصـارى و کـمـک و حـمـایـت از افـراد ضـد انقلابى فرارى علیه انقلاب اسلامى . اعتراض به آمریکا به خاطر توطئه ها و دسیسه هاى ناجوانمردانه اش در مناطق مختلف کشور ما و نفوذ در ارگان هاى اجرایى مملکت . اعـتـراض بـه آمـریـکـا بـه دلیـل نـقش مخرّب و خانمان برانداز خود در برابر رهایى خلق هاى منطقه از دام امپریالیسم که هزاران هزار انسان مؤمن و انقلابى را به خاک و خون مى کشد.(3)

بازتاب جهانى
بـر خلاف نظر کسانى که اعتقاد داشتند باتصرّف لانه جاسوسى آمـریـکـا، ضـربـه بـه انـقلاب وارد شد و ملّت ایران در جهان منزوى گردید و به جاى اینکه ما آمریکاییان را گروگان بگیریم ، آمریکاییان ما را به گروگان گرفتند(4)، و على رغم قطعنامه شـوراى امـنـیـت سـازمـان مـلل در مـحـکـومـیـت ملت مسلمان ایران ،تسخیر لانه جاسوسى از سـوى تـمـامـى افـراد انقلابى و مسلمانان مبارز، مورد تایید قرار گـرفت و نور امیدى در دل تمام انسان هاى آزاده جهان به وجود آورد که به نمونه هایى از آن اشاره مى نماییم :
رادیو لندن :
هـر کـس کـه هـزاران تـظـاهـر کننده اى راببیند که در اطراف سفارت آمـریـکـا بـه سـوزاندن پرچم آمریکا مشغولند و تندیس کارتر را مى سوزانند، نمى تواند حال و هواى ضدّ آمریکایى و خشم مردم را نسبت بـه آن ها نادیده بگیرد، چه رسد به خود آمریکاییان ... لذا آمریکا باید بداند که دادن پناه به شاه مخلوع ایران براى مداوا، خطر آن را در بر دارد که خشم ایرانیان را برانگیزد.(5)
روزنـامـه نـیـونـیجرین (از پر تیراژترین روزنامه هاى نیجریه و ارگان مسلمانان آن کشور) مى نویسد:
بـراى آفـریـقا و در واقع تمام کشورهاى دنیا، این مسئله [تصرف لانه جاسوسى] اهمیت بسیار داشته است ، آن هایى که ایران را[به خـاطـر تصرف لانه جاسوسى] براى تخطّى از حقوق بین المللى محکوم مى کنند، قضاوتى یک طرفه و ناآگاهانه دارند و بهتر است نگاهى به تاریخ بنمایند.(6)
عـسـان تـویـنـى (نـمـایـنـده لبـنـان در سـازمـان ملل):
مـسـئله گـروگـان هـا قبل از هر چیز عبرتى براى همه جهان است و ثابت مى کند آن که بزرگ تر است ، الزاما قوى تر نیست . بلکه قدرت ، در اراده ملت هاست .(7)
روزنامه فرانسوى زبان تونسى :
در صـفـحـات تـاریـخ ضـبـط خـواهـد شـد کـه رژیم انقلابى ایران تـوانـسـت با بزرگ ترین قدرت جهانى به مقابله پردازد و طرح هاى جنگى آن را براى آزادى گروگان ها بر هم زند.(8)
عکس العمل آمریکا:
دولت مردان آمریکا باور نمى کردند روزى فرا رسد که مـلت ایران ، بساط سى  چهل ساله نفوذ آمریکا در ایـران را بـرچـیـنـد و آن چـنان سیلى محکمى به سردمداران استکبار جـهـانـى بـزنـد کـه قـدرت تـصـمـیـم گـیـرى و عـمـل عاقلانه را از آن ها سلب نماید، تا آن جا که رییس جمهور وقت آمریکا، کارتر، در خاطرات خود مى نویسد:
اولین هفته ماه نوامبر 1979 [اولین هفته گروگان گیرى در ایران ] مـن دشوارترین ساعات زندگى خود را مى گذراندم ... صبح زود در باغچه هاى کاخ سفید مشغول قدم زدن مى شدم و شب ها خواب به چشمم راه نمى یافت .(9)
با این حال ، این اتفاق تاریخى و انقلابى واقع شد و حاکمان آمـریـکـا را چـنـان گیج و مبهوت نمود که براى رهایى از این بن بـسـت ، بـه هر عمل پست و ظالمانه اى دست زدند که موارد ذیل ، شاخص ترین این اعمال است :
1ـ مـحـاصـره اقـتـصـادى
2ـ تـهـدیـدات و حـمـله نـظـامى
3ـ کودتاى نافرجام
 4ـ تحریک عراق به جنگ علیه ایران.

فرجام پیروزمندانه
بعد از آن که تمامى اقدامات کینه توزانه آمریکاى ظالم و زورگو ناکام ماند، به فکر مذاکره با ایران افتاد، ولى چون ایران راضى به مذاکره مستقیم با آمریکا نبود، هر دو کشور تصمیم گرفتند که با میانجیگرى کشور سومى ، به مذاکره درباره آزادى گروگان ها ادامه دهند. کشور الجزایر براى این کار انتخاب شد.
امـام خـمـیـنـى (ره ) بـحث درباره آزادى گروگان ها و شرایط ایران بـراى آزادى را بـه مـجـلس واگذار کرد. مجلس نیز بـا الهـام گـرفـتن از رهنمودهاى مدبّرانه امام ، پس از چندین جلسه بـحـث دربـاره جاسوسان آمریکایى ، شرایط آزادى آن ها را در چهار بـنـد اعلام کرد و با اکثریّت آرا به تصویب رسید، که عبارتند از:
1ـ دولت آمـریـکـا بـایـد تـعـهـد و تضمین نماید که از این پس هیچ گونه دخالت مستقیم و غیرمستقیم سیاسى در جمهورى اسلامى ایران ننماید.
2ـ آزاد کـردن تـمـامـى سـرمـایـه هـاى مـا و در اخـتـیار قرار دادن این سـرمـایـه ها و کلیّه اموال و دارایى هاى ایران که در آمریکا و یا مؤسـسات متعلّق به دولت یا اتباع آمریکا در سایر کشورهاست ، به نـحـوى کـه دولت جمهورى اسلامى ایران بتواند به هر کیفیتى که بخواهد از آن استفاده کند.
3ـ لغـو و ابـطال کلیه تصمیمات و اقدامات اقتصادى و مالى علیه جـمـهـورى اسـلامـى ایران و انجام کلیه اقدامات ادارى و حقوقى لازم جهت لغو و ابطال تمامى دعاوى و ادعاهاى دولت آمریکا و مؤ سسات و شرکت هاى آمریکایى علیه ایران به هر صورت و به هر عنوان .
4ـ بازپس دادن اموال شاه معدوم با به رسمیت شناختن و نافذ دانستن اقـدام دولت ایـران در اِعـمـال حـاکـمـیـت خـود مـبـنـى بـر مـصـادره امـوال شـاه مـعـدوم و بـسـتـگـان نـزدیـک وى کـه طـبـق قوانین ایران ، اموالشان متعلّق به ملت ایران است (10)
پـس از گـذشـت یـک سـال و انـدى از مـاجـراى گـروگـان گـیـرى ، سرانجام ، آمریکا در مقابل خواست ملت ایران اسلامى به زانو درآمد و در تـاریـخ 1/9/1359 شرایط مـجـلس شـوراى اسـلامـى را پـذیـرفـت و پـس از یـک مـاه از تـصـویب آن ، این جریان در تاریخ 30/10/1359 پایان یافت .(11)

دستاوردهاى این عمل انقلابى
بـا آن کـه مـخـالفـان انقلاب اسلامى ایران ، سعى بسیار و تلاش فـراوانـى انـجـام دادنـد کـه مـسـئله گـروگـان گـیرى جاسوسان آمریکایى در ایران را یک عمل بیهوده ، خلاف قوانین بین المللى ، و بـه طـور کـلى بـه ضـرر ایـران اسـلامـى جلوه دهند، تصرّف لانه جـاسـوسـى آمـریـکـا اثـرات مـثـبـت خـویـش را هـم در داخـل و هـم در سـطـح جـهـان بـاقـى گـذاشـت کـه مـا بـه گـونه اى مجمل به بعضى از آن ها اشاره مى نماییم :
1ـ شکست بت ابرقدرتى آمریکا در ایران و جهان
2ـ آشکار شدن چهره حقیقى دوستان انقلاب و دشمنان آن .
3ـ شتاب بخشیدن به حرکت ظلم ستیزى انقلاب
4ـ قطع رابطه مطلق با آمریکا و شکوفایى استعدادها.
5ـ باز پس گرفتن قسمتى از سرمایه هاى بلوکه شده در آمریکا
6ـ تسلیم آمریکا در مقابل خواسته هاى به حق ملّت ایران .
7ـ از بـیـن رفـتـن مـرکـز اطـلاعـاتـى و جـاسـوسـى آمریکا در منطقه خاورمیانه .

پى‏نوشت‏ها:
1ـ صحیفه نور، ج 10، ص 141، 14 آبان 1358.
2ـ مجله سروش ، سال دوم ، شماره 75، 17 آبان 1359.
3ـ پـیـام امـام خـمـیـنـى و اطـلاعـیه دانشجویان مسلمان پیرو خط امام ، اطلاعیه شماره 1، ص 8.
4ـ تـسـخـیر لانه جاسوسى آمریکا یا انقلاب بزرگ تر از انقلاب اول ، سـید حسین شفیعى دارابى ، ص 131، سخن از ابوالحسن بنى صدر در مصاحبه با مجله تهران تایمز در تاریخ 8/6/59.
5،6،7،8 ـ همان ، ص 164.
9- 444 روز، مـاجـراى گـروگان هاى آمریکایى در ایران ، خاطرات کارتر رییس جمهور پیشین آمریکا، ترجمه احمد باقرى ، ص 29.
10ـ نشریه مشروح مذاکرات مجلس شوراى اسلامى ، جلسه 63، 11 آبان 1359.
11ـ گـروگـان گـیـرى در ایـران ، پـیـر سالینجر، ترجمه دکتر جعفر ثقة الاسلام