احاله پرونده کیفری طیب


1528 بازدید

احاله پرونده کیفری طیب


از: دادرسى ارتش

به فرماندهى لشگر 1 گاردعین پرونده کیفرى متشکله علیه غیر نظامیان طیب حاج رضایى و محمداسماعیل رضایى متهم به ایجاد بلوا و آشوب و تحریک مردم به جنگ و قتال مشتمل بر 59 برگ که با صدور قرار عدم صلاحیت از دادسراى موقت نظامى به دادسراى ارتش احاله شده است به منظور ارجاع به دادستان لشگر و اقدام قانونى ایفاد مى‏گردد.

رئیس اداره دادرسى ارتش سرلشگر خسروانى

گیرنده

دادسراى فرماندارى نظامى بازگشت به شماره12/4/4252/د جهت اطلاع

1ـ قرار صلاحیت یکى از نکات قانونى که به ظاهر رعایت مى‏شد اما در واقع جهت ایجاد تضییقات بیشتر علیه انقلابیون بود مسأله صلاحیت دادگاه بود. از دیدگاه حقوقى هر دادگاهى داراى صلاحیت رسیدگى به نوعى از جرایم است که این را صلاحیت ذاتى مى‏گویند. نوع دیگر از صلاحیت، صلاحیت نسبى یا محلى است که در آن هر دادگاه به محدوده‏اى از شهرستان یا منطقه خاصى رسیدگى مى‏کند. در این نامه، دادسراى موقت نظامى، با قرار عدم صلاحیت (یعنى این دادگاه صلاحیت رسیدگى ندارد) پرونده را به دادسراى ارتش ارسال کرده است تا با شدیدترین وجه با مرحوم طیب برخورد شود و ظاهر قانونى قضیه نیز حفظ گردد.