اسکورت خودرو حامل تریاک والاحضرت


2279 بازدید

اسکورت خودرو حامل تریاک والاحضرت
گزارش اطلاعات داخلی
موضوع: قاچاق تریاک
شماره: 4037/312
تاریخ گزارش: 14/9/40
یکی از افسران ژاندارمری اظهار می‌داشت فرمانده ژاندارمری مشهد به مقامات ژاندارمری مرکز گزارش نموده که مقدار زیادی از تریاکهای قاچاق که به وسیله قاچاقچیان ایرانی یا افغانی به تربت جام و گنبدکاوس وارد می‌شود به وسیله شاهپور حمیدرضا که یک روز قبل با هواپیما از تهران به مشهد و گنبد کاووس وارد می‌شود با اتومبیل شخصی به تهران حمل می‌گردد و در بین راه مأمورین ژاندارمری قادر نیستند اتومبیل حامل والاحضرت را بازرسی کنند و حتی در بعضی نقاط مجبور می‌شوند که اتومبیل والاحضرت را اسکورت نمایند.
در مورد قاچاق مواد مخدره گزارش جامعی به جناب آقای نخست‌وزیر تقدیم شد. بایگانی شود. 334 ـ 12/9/40