علاقه یکی از وزیران شاه به انعقاد پیمان نظامی با اسرائیل


1613 بازدید

علاقه یکی از وزیران شاه به انعقاد پیمان نظامی با اسرائیل
منصور روحانی وزیر آب و برق رژیم شاه معتقد بود دولت ایران برای سرکوب روحانیت باید رابطه سیاسی با اسرائیل برقرار کند و حتی قرارداد نظامی با آن دولت منعقد نماید. سند زیر را بخوانید.