کنترل تلفن مدیران کیهان و اطلاعات


1559 بازدید

از: بخش 325 تاریخ: 26/9/1346
محترماً به عرض می رساند:
مسئولین روزنامه های کیهان و اطلاعات به منظور مقابله با روزنامه آیندگان و همچنین عدم کاهش احتمالی تیراژ خود به طور پنهانی اقداماتی را علیه روزنامه اخیرالذکر به عمل آورده کما اینکه انتشار چاپ دوم نشریه خویش را که شامل آخرین اخبار بوده و جهت شهرستان ها ارسال می شود به صبح روز بعد موکول نموده اند.
نظریه: چون احتمال دارد که گردانندگان روزنامه‌های اطلاعات و کیهان فعالیت هایی را جهت عدم موفقیت روزنامه آیندگان معمول دارند از این رو به منظور پی بردن به فعالیت آنان پیشنهاد می گردد که مکالمات تلفنی سناتور عباس مسعودی و سناتور دکتر مصطفی مصباح زاده صاحبان جراید مورد نظر تحت کنترل قرار گیرد.
در صورت تصویب اوراق مربوطه که به پیوست تقدیم است امضاء فرمایند.
بررسی کننده احسنی
رئیس بخش 325 فردوسی 26/9
رئیس اداره دوم عملیات 26/9
به عرض میرساند.27/9


کنترل تلفن مدیران کیهان و اطلاعات