گران شدن قیمت روزنامه اطلاعات


1409 بازدید

گران شدن قیمت روزنامه اطلاعات
شماره: 806/322 تاریخ: 1/11/1342

موضوع: روزنامه اطلاعاتاز تاریخ 29/10/42 تک‌فروشی روزنامه اطلاعات از 3 ریال به 4 ریال افزایش یافته و این موضوع بین طبقات مختلف انعکاس بدی داشته و عقیده دارند که روزنامه اطلاعات و کیهان صرف‌نظر از پول زیادی که بابت آگهی دریافت می‌دارند از بودجه محرمانه دولت نیز استفاده می‌کنند زیرا تقریباً ارگان دولت‌ها هستند و چون روزنامه قابل توجه دیگری در تهران منتشر نمی‌شود که تا حدی کامل باشد لذا مردم برای اطلاع از اوضاع کشور خود و وضع سیاسی جهان ناچار به خرید این دو روزنامه هستند و با وضع بدی که اکنون از لحاظ اقتصادی مردم دارند معلوم نیست به چه علت تک‌فروشی روزنامه افزایش یافته است.

ضمناً پاره‌ای از جراید تهران هم ظرف چند روز گذشته از افزایش بهای روزنامه اطلاعات انتقادهایی نموده‌اند.

2/11

بخش 325

2/11

تعداد نسخه:

گیرندگان: 30 نسخه در بخش 325