دستورات لازم برای جلوگیرى از منبر رفتن آیت الله فلسفی


1991 بازدید

دستورات لازم برای جلوگیرى از منبر رفتن آیت الله فلسفی


موضوع : محمد تقى فلسفى فرزند محمدرضا بازگشت بشماره 9175/312 ـ 19/11/50

از : شهربانى کل کشور (اداره اطلاعات) تاریخ 12/11/50

به : ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور شماره : 207 ـ 23 ـ 657در مورد جلوگیرى از منبر رفتن نامبرده بالا دستورات لازم داده شده است.رئیس شهربانى کل کشور

سپهبد صدرى

از طرف سرلشگر جعفرى بایگانى شود.

دایره عملیات 16/11