شهادت سیدعلی اندرزگو در گزارش ساواک


2889 بازدید

شهادت سیدعلی اندرزگو در گزارش ساواک
درباره : سید على اندرزگو معروف به شیخ عباس تهرانى بازگشت بشماره 1/20572/66/401 ـ 18/6/57

تاریخ: 27/9/1357به : تیمسار ریاست اداره دادرسى نیروهاى مسلح شاهنشاهى شماره : 10596/312

از : ساواکبدنبال اقداماتى که بمنظور شناسائى و دستیابى به نامبرده بالا بعمل می‌آید مشخص گردید یاد شده مجدداً دست به تشکیل گروهى معتقد بمبارزه مسلحانه زده و در صدد عضوگیرى عناصر مستعد جهت فعالیت در گروه می‌باشد.

در ادامه مراقبت‏هاى بعدى ضمن کشف مخفیگاه وى در شهرستان مشهد تعدادى از مرتبطین او در تهران نیز شناسائى و نسبت به کنترل آنها اقدام شد.

در ساعت 45/18 روز 2/6/57 هنگامیکه سید على اندرزگو بمنزل یکى از مرتبطینش بنام اکبر حسینى واقع در خیابان ایران میرفت بوسیله مامورین محاصره و از آنجا که گزارشات رسیده حاکى از مسلح بودن مشارالیه و حمل مواد منفجره بوسیله او بود، به وى دستور ایست و تسلیم داده شد که ناگهان یاد شده با حرکات غیر عادى در صدد فرار بر آمد و مامورین بناچار بسوى او تیر اندازى و در نتیجه مشارالیه مورد اصابت گلوله واقع و در راه انتقال به بیمارستان فوت نمود.

در بازرسى بدنى از نامبرده یک جلد شناسنامه جعلى ملصق بعکس متوفى با مشخصات ابوالقاسم واسعى یک جلد گواهینامه رانندگى بنام عبدالکریم سپهر نیا ملصق بعکس سوژه صادره از آبادان، یکعدد ساعت مچى، مبلغ 6840 ریال وجه نقد یک عدد چاقو یک دسته کلید، یک عدد انگشترى عقیق و تعدادى شماره‏هاى تلفن و نوشتجات خطى کشف و ضبط شد.

در بازرسى از مخفیگاه سید على اندرزگو در شهرستان مشهد سه قبضه سلاح کمرى جنگى با 5 عدد خشاب، 81 تیر فشنگ با کالیبرهاى مختلف دو دستگاه بیستم دستى، کمربند تجهیزاتى شامل جلد اسلحه کمرى، مبلغ 590 هزار ریال وجه نقد تعداد زیادى نوارهاى مختلف، مقادیر زیادى کتاب، جزوه و اعلامیه‏‌هاى گروههاى مختلف که در یک سال گذشته توزیع شده، یازده دستگاه ضبط صوت، تعدادى شناسنامه جعلى ملصق بعکس اندرزگو و همسرش و شناسنامه فرزندان وى و مقادیرى نوشتجات خطى که حاکى از ارتباط وى با عده‏‌اى در لبنان و سوریه می‌باشند که برابر صورت جلسه ضبط گردید.

برابر سوابق موجود سید على اندرزگو از اعضاى هیئت مؤتلفه اسلامى بوده که در سال 1343 بدنبال ترور مرحوم منصور نخست وزیر اسبق و دستگیرى سایر اعضاى گروه متوارى گردیده است.

در سال 1351 از طریق محمد مفیدى (معدوم) با سازمان باصطلاح مجاهدین خلق تماس و با مشخصات جعلى شیخ عباس تهرانى سرپرست حوزه علمیه چیذر گردیده و همچنان به فعالیتهاى خرابکارانه عضوگیرى افراد و مسلح نمودن آنها ادامه داده تا اینکه فعالیتهاى وى در بهمن ماه سال مذکور کشف و پس از دستگیرى تعدادى از مرتبطینش مجدداً متوارى و حدود 40 قبضه سلاح کمرى با مقادیرى قابل توجهى فشنگ و سایر مدرک [مدارک] مضره که بوسیله وى از خارج از کشور آورده شده بود کشف و ضبط شده است.

مشارالیه طراح ترور سرلشگر سعید طاهرى بوده که با در اختیار گذاشتن دو قبضه سلاح و آموزش به محمد مفیدى (معدوم) و علیرضا سپاسى آشتیانى (متوارى) موجبات ترور سرلشگر طاهرى را در سال 1351 فراهم و طى این مدت نیز با اسامى مستعار مختلفى منجمله سید حسین حسینى و جوادى همچنان فعالیتهاى خرابکارانه خود را دنبال نموده است.

علیهذا با ایفاد چهل و پنج برگ پرونده اتهامى معدوم مذکور شامل اعترافات متهمین دستگیر شده کلیه صورت جلسات بازرسى از مخفیگاههاى وى و ارسال کلیه وجوه و وسائل بدست آمده، خواهشمند است دستور فرمائید از نتیجه رسیدگیهاى قانونى معموله این سازمان را آگاه فرمایند.

رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور سپهبد مقدم

از طرفمنبع: شهید حجت الاسلام سید علی اندرزگو به روایت اسناد ساواک صفحه: 496