اختلاف هویدا و آموزگار


2181 بازدید

اختلاف هویدا و آموزگار


به : 342 تاریخ 29/10/56

از : 20 ه 22 شماره : 98215از چندى پیش اختلافاتى در کلیه سطوح بین آقاى آموزگار و آقاى هویدا مشهود مى‏باشد خصوصا در زمینه تحویل و تحول کاخ پذیرایى دولت در سعدآباد که مربوط به دولت است لیکن طبق اوامر منصور در اختیار وزیر دربار مى‏باشد و محل اقامت ایشان است و مجددا اوامرى صادر شده که کاخ مزبور به دربار شاهنشاهى واگذار شود با پرسنل و وسائل و گویا آقاى کاشفى وزیر مشاور به خانم امانپور مدیرکل تشریفات نخست‏وزیرى اظهار داشته‏اند که آقاى نخست‏وزیر فرموده‏اند دولت بودجه ندارد این تعداد کارمندان را به

دربار مامور کند اگر وزارت دربار مى‏خواهد بایستى آنها را منتقل نماید و حقوق و مزایا آنها را بدهد مگر تعداد کمى از آنها مى‏توانند مامور شوند ضمنا در زمینه تعداد 12 تخته قالى و قالیچه مربوط به نخست‏وزیرى که در اختیار آقاى هویدا قرار گرفته ایشان پیغام داده‏اند که پول این فرشها را بایستى دولت پرداخت نماید آقاى نخست‏وزیر اظهار نموده‏اند که دولت بودجه ندارد مگر موقعى که آقاى علم وزیر دربار بودند هزینه و خرج ایشان را دولت مى‏داد همچنین در مورد انتقال برخى مانند دکتر شادمان و مجیدى و غیره به وزارت دربار و در مورد تعدادى اتومبیل و خدمه که از نخست‏وزیرى در اختیار آقاى هویدا است همواره اختلاف نظراتى وجود دارد.

نظریه شنبه : اساسا آقاى آموزگار در اغلب جهات در قطب مخالف آقاى هویدا قرار دارد خصوصا از نظر ولخرجى و ریخت و پاش.

نظریه سه شنبه : شنبه شخص مطلعى است. تاکستانى

نظریه 4 شنبه : منبع در مسیر خبر قرار دارد. ماجد

محترما از نظر استحضار بعرض مى‏رساند

همراز 2/11/36

[پى نوشت نصیرى :]... براى وزیر دربار شاهنشاهى خریدارى شده که وزیر دربار شاهنشاهى به آنجا منتقل خواهد شد.

این شایعات را بیشتر اطرافیان بوجود مى‏آورند مگر اختلاف سلیقه در جاهاى دیگر نیست.