تظاهرات در مشهد


1409 بازدید

تظاهرات در مشهد
از روز پنج شنبه 12/11 تاکنون مردم مشهد و سایر شهرهاى تابعه بعلت ورود خمینى به ایران با روشن کردن چراغ‏هاى اتومبیل و انجام راهپیمائى آرام و دادن شعار بنفع خمینى تظاهرات نموده‏اند و ظرف این سه روز هیچگونه حادثه سوئى رخ نداده است.

کیوانى* به نوشته روزنامه اطلاعات شهر گرگان غرق در گل و گلاب است و مردم مقدم امام خمینى را با شادى و سرور گرامى داشته‏اند و حتى «بیش از سه هزار نفر از مردم گرگان که به عنوان اعتراض به کشتارها و آتش زدن مغازه‏ها در بیمارستان متحصن شده‏اند مراسم جشن و سرور بر پا داشتند.» (ش 15775، ص 7)