چک 100 میلیون تومانی هویدا برای فرح


2320 بازدید

موضوع : آقاى هویدا
به : 342 تاریخ 14/7/56
از : 20 ه 22 شماره : 63519/ ه 22
به طورى که در نخست‌وزیرى شنیده مى‌شود آقاى هویدا چند ساعت قبل از تغییر سمت و استعفا از سمت خود چکى به مبلغ 100 میلیون تومان با امضا خود در وجه دفتر مخصوص علیاحضرت شهبانو صادر نموده است و چک از قرار معلوم توسط آقاى کاشفى وصول و معلوم نیست که آیا واقعا مبلغ مذکور به حساب مزبور واریز شده یا خیر؟
نظریه شنبه : احمد کاشفى رازدار و محرم آقاى هویدا و مدت 15 سال مسئول مالى نخست‌وزیر بوده و امکانا در این فعل و انفعالات مالى وارد است و هم‌اکنون در وزارت دربار نیز کارهاى مالى آقاى هویدا به وسیله وى انجام مى‌پذیرد علیهذا بعید نیست که مبلغ مذکور را براى مصارف و مخارج خود برداشت نموده باشند.
نظریه سه‌شنبه : شنبه شخص صادق و بااطلاعى است و خبر فوق را در محیط کار خود شنیده است.
نظریه چهارشنبه : منبع در مسیر خبر قرار دارد و فرد مطلعى است. ماجد
محترما به استحضار مى‌رساند
مرتاضى
ارسال گردد 13/7 اداره کل سوم 13/7/
 

 


چک 100 میلیون تومانی هویدا برای فرح