فرماندارى نظامى تهران و حومه


1448 بازدید

فرماندارى نظامى تهران و حومه
برابر اعلام ب 2 برابر اطلاع رسیده : عده‏اى از اشخاص منحرف با اعلام گزارشات کذب و بى‏اساس به مقامات امنیتى و فرماندارى نظامى افراد شاهدوست و وطن‏پرست را به عناوین مختلف از قبیل داشتن مواد آتش زا، اسلحه و غیره متهم مینماید و در نتیجه مامورین با کاوش منازل و یا احضار این قبیل اشخاص موجب نارضایتى و تخریب روحیه آنان فراهم میگردد. با در نظر گرفتن اینکه احتمال وقوع چنین فعالیتهایى جهت بدبین کردن افراد وطن پرست قابل پیش بینى است لذا خواهشمند است دستور فرمائید ضمن انجام آموزشهاى لازم به مامورین مسئول تاکید نمایند در اینگونه موارد از ایجاد ناراحتى و نارضایتى خوددارى نموده و هنگام بازدید منازل و یا احضار افراد به نحوى عمل نمایند که نه تنها ایجاد نارضایى ننمایند بلکه وسیله جلب احترام و اعتماد مردم را فراهم گردد.