تصویب قانون برضد مهاجران افریقایی درپارلمان اسرائیل


944 بازدید

تصویب قانون برضد مهاجران افریقایی درپارلمان اسرائیل

بگزارش خبرگزاری قدس(قدسنا)بنقل ازجروزالم پست،پارلمان رژیم صهیونیستی بمنظور مقابله با مهاجرت غیر قانونی آفریقایی ها قانونی را تصویب کردکه براساس آن ماموران میتوانندد مهاجران یادشده را بدون هیچگونه محاکمه ای یکسال زندانی کنند. به این لایحه که تصویبش تا ساعت 3 بامداد امروز بدرازاکشید 30 نفر رای مثبت و15نفر رای منفی دادند.

"میری رگوگ" رئیس کمیته داخلی پارلمان اسرائیل درهنگام ارائه لایحه در روز دوشنبه (دیروز) گفت:اگرمن قدرت داشتم همه مهاجرانی افریقایی را به جاییکه از آن آمده اند می فرستادم. این قانون حداکثر زمانیکه یک مهاجر می تواند دربازداشتگاه بماند رااز 3به 1سال کاهش داده است وآنها را به دو دسته تقسیم کرده است.

"گیدئون شار" وزیر داخلی رژیم صهیونیستی با نامناسب خواندن این لایحه گفت:این مصوبه ظالمانه است.وتصویب اینگونه لوایح با شعار اسراییل که داعیه آزاد ترین مکان درمیان کشورهای غربی برای جذب مهاجران رادارد درتناقض است.واین لایحه پایانی برای تنها دولت یهودی خواهد بود.

"زهاوا گالون" رئیس حزب مرتز نیز با انتقاد از این لایحه گفت:این قانون یکی از بزرگترین توهین ها است که کتاب قانون را لکه دار خواهد کرد.آیا ما دیوانه شده ایم؟این اتهامات چیست که به مهاجران می زنید؟ پناهندگان به بیماری تشبیه شده اند که برای جامعه صهیونیستی خطرناک هستند.این قانون مخالف چارچوب دیوان عالی است .

"دو هنین" یکی از نمایندگان مخالف نیز گفت:این قانون شرایط جنوب تل آویو را حتی بدتر خواهد کرد. وی افزود:حتی اگر دیوان عالی نیز این قانون را بپذیرد و پناهندگان را بدون دادگاه یک سال به زندان بااندازیم درنظرداشته باشید که اماکنی را که ما برای اینکار در نظر گرفته ایم گنجایش 5 هزار نفر را دارد در حالیکه 50 هزارافریقایی درخیابانهای جنوب تل آویو زندگی میکنند.تصویب این قانون در روز بین المللی حقوق بشر غیراخلاقی است و جدای این موضوعات نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه مشکلات را بدترمیکند.


قدسنا