تمجید هویدا از یک زن خواننده و بازتاب بد آن


2042 بازدید

تمجید هویدا از یک زن خواننده و بازتاب بد آن


موضوع : آقاى هویدا نخست‏وزیر

شماره : 11049/326 تاریخ 9/12/43مطالب مندرج در اغلب جراید پایتخت درباره بانو دلکش خواننده رادیو ایران و اظهارات آقاى نخست‏وزیر در مورد بانوى مذکور و مطالبى که از قول مشارالیها در صفحات اول جراید کیهان و اطلاعات نوشته شده و همچنین سخنان آقاى هویدا که اظهار کرده آواز دلکش مورد علاقه من است و نامبرده را به حضور پذیرفته و گفته است منزل من پر از صفحات آواز تو است انعکاس بسیار بدى در بازار و طبقه مسلمان و روحانى داشته و مى‏گویند وزیر یک کشور اسلامى و نخست‏وزیر مردمى که در شب عید در زحمت معیشت و زندگى هستند به جاى اینکه به فکر رفع مشکلات زندگى مردم باشد وقت خود را صرف پذیرایى از بانو دلکش و مصاحبه به نفع او مى‏کند و رویهمرفته اثر خوبى در بین مردم نداشته و دستاویزى به منظور تبلیغات سوء شده است.

در پرونده کلاسه د ـ 468 دولت آقاى امیرعباس هویدا بایگانى شود

اصل به بخش 325 جهت هرگونه اقدام لازم ارسال گردید قهرمانى

11/12/43

یک نسخه به بخش 321 کمیته روحانیون ارسال گردید