غصب زوری اراضی اردبیل توسط غلامرضا پهلوی


2129 بازدید

غصب زوری اراضی اردبیل توسط غلامرضا پهلوی
غصب زوری اراضی اردبیل توسط غلامرضا پهلوی

در آبگرم سرعین اردبیل از طرف سازمان جلب سیاحان مقدار زمینی از اهالی را جهت احداث هتل برای جلب توریست گرفته بودند و مبلغ بسیار ناچیزی برای هر متر به صاحبان آنها پرداخت گردیده و بعضی از آنها از دریافت آن خودداری نموده‌اند صاحبان زمین به تمام مسافرین که برای استفاده آبگرم به آنجا آمدند بازگو می‌کردند زمین‌ها را مفت شاهپور غلامرضا جهت هتل جلب سیاحان از مردم به زور گرفته است این موضوع اثر تبلیغاتی سوئی برای خاندان سلطنت بوجود آورده.

ارزیابی خبر : مطالب فوق از طرف صاحبان زمین صحت دارد.