پوشالی بودن ژستهای ضداسرائیلی شاه از نگاه یک روزنامه صهیونیستی


2262 بازدید

پوشالی بودن ژستهای ضداسرائیلی شاه از نگاه یک روزنامه صهیونیستی
سند زیر ترجمه مقاله یک روزنامه اسرائیلی راجع به بی‌پایه بودن ژستهای ضداسرائیلی شاه است.

جناب آقای نصرت‌اله معینیان
رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی
جناب آقای امیرعباس هویدا نخست‌وزیر
گزارش شماره 1366 مورخ 26/3/54 پیرامون مقاله مندرج در روزنامه اومر چاپ اسرائیل تحت عنوان «بین گفتار و کردار فرق زیادی هست» بوزارت امور خارجه واصل گردیده که خلاصه اهم مطالب آن ذیلاً باستحضار میرسد:
سخنان شاهنشاه ایران در مصاحبه با مجله تایم برای مردم اسرائیل خیلی ناخوشایند است، ولی اظهارات معظم‌له درباره جریان نفت با اسرائیل و عدم شرکت ایران در مبارزه ضداسرائیلی اهمیت بیشتری دارد. بقول بن‌گوریون «مهم نیست که خارجیها درباره ما چه میگویند، اصل اینست که یهودیها چه میکنند.» و در مورد ایران گفته بن‌گوریون صدق میکند، منافع ایران ایجاب میکند یک کشور غیرعربی در خاورمیانه وجود داشته باشد و کشور‌های غیر کمونیست این منطقه بموجودیت خود ادامه دهند، ایران میخواهد روابط حسنه خود را با اعراب حفظ کند، و در عین حال اظهارات ضد‌اسرائیلی ایران و رعایت احتیاط در هرگونه اقدام ضداسرائیلی بمنافع ایران خدمت میکند. اسرائیل برای دوستی با ایران ارزش قایل است کمتر رهبری در جهان وجود دارد که مثل شاهنشاه ایران قابل احترام و ارزش باشد، رهبر ایران موفق شدند با اصلاحاتیکه در ایران بعمل آوردند، سطح درآمد مردم را بالا برند و کمتر کشوری در جهان سطح زندگی کشاورزان فقیر آن مثل ایران بالا رفته است.
یک نسخه رونوشت گزارش مزبور جهت مزید استحضار تلواً ایفاد میگردد.
وزیر امور خارجه ـ ـ‌عباسعلی خلعت‌بری