اسدالله علم، ریاضی و دکتر خطیبی


2256 بازدید

اسدالله علم، ریاضی و دکتر خطیبی
عکس ۱: امیر اسدالله علم وزیر دربار، عبدالله ریاضی رئیس مجلس شورای ملی و دکتر خطیبی رئیس جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران
عکس ۲: اسدالله علم