سخنرانى در مسجد جاوید


2008 بازدید

سخنرانى در مسجد جاوید
موضوع : سخنرانى مطهرى در مسجد جاوید

از : 20 ه 14 تاریخ 15/8/52

به : 322 شماره : 34006/20 ه 14

اخیرا مطهرى در مسجد جاوید پیرامون مجاهد در اسلام بیان نموده بود که تعدادى از دانشجویان پلى‏تکنیک به اسامى خیراللهى، قوامپور بیابانى، زهتابچى، صفرى، سنجابى و اکبرنژاد شرکت داشتند ضمنا پدران مهدى رضائى، ناصر صادق و على میهن دوست نیز در جلسه حضور داشتند که پس از خاتمه سخنرانى اکبرنژاد از مطهرى سئوال که وضع مجاهد در کشورهاى اسلامى که طرفدار جامعه سرمایه‏دار هستند چگونه مى‏باشد که مردم همهمه کردند و مطهرى پاسخى نداده است.

نظریه سه‏شنبه : از بین دانشجویان قوامپور، خیراللهى، بیابانى و اکبرنژاد از جمله دانشجویان ناراحت دانشکده پلى‏تکنیک مى‏باشند که در مورد مراقبت از آنان در محیط دانشکده منابع توجیه کامل شده‏اند. امتیاز

نظریه چهارشنبه : نظریه سه‏شنبه صحیح مى‏باشد.

1ـ رونوشت برابر اصل است و اصل در پرونده دانشکده پلى‏تکنیک به کلاسه 221311 مى‏باشد. 2ـ جهت استحضار ریاست بخش 312 ارسال مى‏گردد.

آقاى باقرى : متن کامل سخنرانى وى خواسته شود و مورد بررسى قرار گیرد. از نامبرده موافقت شود. 27/8/52