حمایت علی امینی از شعبان بی مخ

شعبان از همه بامخ‌تر!


شماره‌: /332تاریخ‌: 1/7/44

موضوع‌: دکتر علی امینی نخست‌وزیر پیشین

بعد از ظهر روز گذشته در جلسه منزل دکتر علی امینی نخست‌وزیر پیشین عده‌ای در حدود 10 نفر و از جمله هادی اشتری وزیر مشاور و استاندار سابق ـ ناصری و نوحه‌دانی و سرمست اجتماع داشته‌اند.

در این جلسه درباره وضع مدارس و روش آموزش و پرورش بحث شده و دکتر امینی گفته خیلی بهتر بود اگر در مدارس جوانان کار را با دانش توأماً می‌آموختند و ما در حال حاضر بنّا ـ نجار و یا خیاط باسواد نداریم و لذا کار مردم را خراب می‌کنند. چنان چه جوانان با کار آشنایی پیدا کنند بار دولت سبک می‌شود. دکتر امینی از شعبان جعفری تعریف کرده و افزوده این مرد نمونه شاهدوستی و وطن‌پرستی است و نوحه‌خوانی خطاب به دکتر امینی اظهار داشته «شعبان بی‌مخ را می‌فرمایید» و امینی پاسخ داده از همه بامخ‌تر است و خدمتی که او به مملکت می‌کند من و شما نمی‌کنیم وجود این قبیل اشخاص برای مملکت لازم می‌باشد. بررسی گردید و یک نسخه به کمیته فرهنگی ارسال شد.

اقدام دیگری فعلاً ندارد. این اطلاعیه در پرونده هادی اشتری به کلاسه الف ـ ش ـ 69 بایگانی شود. اسدی 4/7/46

رئیس بخش 322 رشیدی 4/7


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
شعبان از همه بامخ‌تر!