هژبر یزدانی به روایت کیهان


8125 بازدید

هژبر یزدانی به روایت کیهان

روز 13 شهریور 1356 مصاحبه هژبر یزدانی سرمایه دار معروف بهایی با نوشابه امیری خبرنگار روزنامه کیهان منتشر شد . امیری در مقدمه این مصاحبه نوشت « مرد اسکناسهای درشت و الماسهای درشت تر روی صندلی راحتی نشسته است . لبخندهای پر معنی می زند و سخت متحرک می نماید . کنار دستش تلفنهای سبز و نارنجی و سفید مرتب زنگ می‌زنند . در تلفن نارنجی می‌گوید « بانک ایرانیان را بخرید ، همه‌اش را » در تلفن سبز می‌گوید « وضع کشت و صنعت رامیان و سمنان را مرتب گزارش دهید » و در تلفن سفید می‌گوید « قندها را یک روز زودتر بفرستید »

او در یک لحظه هم در بلوچستان حضور دارد و هم در در کارخانه قند اصفهان . پاهایش در کفش کارخانه کفش ایران هستند و چشمانش نگران شرکت کشت و صنعت ایران و آمریکا . در انگشتان چاقش سه انگشتر بزرگ جا گرفته اند . هر بار که دستش را تکان می‌دهد نور خورشید از طریق انگشترها روی صورتم منعکس می شود . انگشترها حداقل 75 میلیون تومان قیمت دارند و «آقا» چند تایی هم در خانه دارد .

هژبر یزدانی امروز مالک بیشتر کارخانه‌های قند کشور از قبیل شیروان ، بجنورد ، قوچان ، اصفهان ، قزوین ، شازند و کرج است . بانک ایرانیان به طور کلی از آن اوست و در بانکهای ایران و انگلیس ، ایران و ژاپن ، صادرات ، بازرگانی و ... سهامدار عمده است و او به قول خودش امروز به اندازه مجموع تمام میلیونر های ایران ثروت دارد .

هژبر یزدانی در تهران در خانه‌ای که به قصر بیشتر شبیه است زندگی می کند . عمارتی با تلویزیون مداربسته و کلیه تجهیزات ایمنی . خانه او 20 هزار متر مربع مساحت دارد . در خانه او مردها شبها در سالن بزرگی پر از فرشهای ایرانی و چلچراغهای بزرگ بر مخده‌های ایرانی تکیه می‌زنند و کباب و کنیاک می‌خورند . البته در مشروبخواری زیاده روی نمی‌شود ، چون هژبر ورزشکار است و نباید موقع تیراندازی و یا میل گرفتن دستش بلرزد .

 

روزنامه کیهان13 شهریور 1356


روزنامه کیهان13 شهریور1356