آیت‌الله حکیم خطاب به شاه: من از آیت‌الله خمینی تقلید می‌کنم


1716 بازدید

آیت‌الله حکیم خطاب به شاه: من از آیت‌الله خمینی تقلید می‌کنم
سند زیر پاسخ آیت‌الله سید محسن حکیم به تلگراف شاه است. شاه، در این تلگراف، مشارالله را به عنوان مرجع تقلید، خطاب کرده بود.