اردشیر زاهدی به روایت تصویر(آلبوم ۱)


گردآوری و شرح تصاویر: سید جواد موسوی
179 بازدید
اردشیر زاهدی

مجموعه تصاویری از اردشیر زاهدی(۱)


اردشیر زاهدی به روایت تصویر(آلبوم ۱)اردشیر زاهدی در ایام جوانی
اردشیر زاهدی در دوران تحصیل در آمریکا

فضل‌الله زاهدی و اردشیر زاهدی در ایام بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

اردشیر زاهدی و فضل‌الله زاهدی در یک جلسه در ایام بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

اردشیر زاهدی به همراه پدرش فضل‌الله زاهدی در ایام بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

اردشیر زاهدی همراه با محمدرضا پهلوی در ضیافتی رسمی در یک سفر خارجی

اردشیر زاهدی و محمدرضا پهلوی

اردشیر زاهدی و شهناز پهلوی

اردشیر زاهدی و شهناز پهلوی

صفحه اول شناسنامه اردشیر زاهدی

اردشیر زاهدی، محمدرضا پهلوی و مهناز زاهدی در یک سفر خارجی

اردشیر زاهدی و محمدرضا پهلوی در یک سفر خارجی

اردشیر زاهدی وزیر امورخارجه کابینه هویدا

اردشیر زاهدی، امیرعباس هویدا و حسن طوفانیان

اردشیر زاهدی، امیرعباس هویدا و سایر اعضای هیأت دولت در مقبره رضاشاه