زمین‌خواران حزبی


2200 بازدید

زمین‌خواران حزبی
به: 342 شماره: 54774 / 20ه‍
از: 20 ه‍ . 22 تاریخ: 7/12/51
موضوع: زمین‌خواری دکتر الموتی در قزوین
آقای دکتر مصطفی الموتی و آقایان فرماندار و شهردار و اعضای انجمن شهر قزوین به شدت مشغول خریداری زمین‌های خارج از محدوده و دور شهر قزوین می‌باشند که بعدها آنها را با قیمت گزاف به مردم بفروشند.
نظریه شنبه: این گروه زمین‌خواران حزبی به نام قانون و به نام حزب و دولت زمین‌های مردم را از دستشان در می‌آورند و در دهه انقلاب با احتکار زمین و بیچاره کردن گروهی، برای خودشان تأمین آتیه می‌نمایند.
نظریه سه‌شنبه: موضوع قابل تحقیق بیشتری است. رومی
1