قیامی که سرنوشت انقلاب مشروطه را تغییر داد


3522 بازدید

  پس از آغاز دوره موسوم به «استبداد صغیر»، کمتر کسی احتمال بازگشت مجدد مشروطه و مشروطه خواهان را به مسند حکومت می‌داد، بی اعتنایی مردم تهران و بسیاری از شهرها نسبت به مشروطیت، گواه این امر است.
آنچه سرنوشت مشروطه را تغییر داد، قیام جمعی از مردم تبریز و حرکت آنان به سمت تهران بود که از تعدیات شدید حاکمیت قاجار نشات گرفت. آنان با هم پیمانی برخی اقوام و ایلات به تهران رسیدند و قاجاریه را برانداختند، اما پس از چندی دریافتند که سرنخ مشروطه ای که ایشان را در پی خویش کشیده در دست گروه‌هایی چون حزب دموکرات و چهره هایی چون تقی زاده است. سرنوشت رقت بار چهره‌هایی چون ستارخان شاهدی براین ماجراست.

 


مشرق