نگرانی ساواک از ارتباط بین جریان روشنفکری منتقد حکومت شاه با امام خمینی

گزارش ساواک از ارتباط جلال آل احمد با امام خمینی


این سندبیانگر نگرانی ساواک از ارتباط بین جریان روشنفکری منتقد حکومت شاه با امام خمینی است. جلال آل احمد که یکی از نمونه های شاخص نویسندگان متعهد به مردم بود یکسال بعد از این گزارش در شهریور 1348 درگذشت


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
گزارش ساواک از ارتباط جلال آل احمد با امام خمینی