اجتماع جلوى دانشگاه تهران


1854 بازدید

برابر اطلاع واصله در ساعت 1720 مورخه 10/11/57 حدود 15 هزار نفر در جلوى دانشگاه تهران اجتماع نموده و گارد شاهنشاهى از کلانترى استمداد و کمک طلبیده است.

رئیس سازمان تهران شیخان

مختارى

ساعت 1815 به ارشد نگهبان اطلاع داده شد.* امروز (10/11/57) «شخصى که مردم مى‌گفتند عکس آیت‌اللّه‌ خمینى را پاره کرده است مورد هجوم عده‌اى قرار گرفت و مجروح شد. لیکن عده دیگرى با محافظت از جان او این شخص را براى کسب تکلیف به مسجد دانشگاه که روحانیان در آنجا متحصن هستند، بردند.» (آیندگان، ش 3277، ص 3)
 


اجتماع جلوى دانشگاه تهران