انتقاد شدید امام خمینی از برگزاری جشنهای 2500 ساله


انتقاد شدید امام خمینی از برگزاری جشنهای 2500 ساله
امام خمینی: برای پادشاهانی که روی تاریخ ایران را سیاه کرده اند از قبیل آقامحمدخان قاجار که از سر مسلمین مناره میساخت، چه جشنی باید گرفت. آیا ما باید برای پانزده هزار نفری که در 15 خرداد شهید شدند جشن بگیریم، برای شهدای فیضیه جشن بگیریم، یا به خاطر قحطی بلوچستان و سیستان و عشایر شیراز که از گرسنگی بچه هایشان را میفروشند؟!