شاه : توقع داشتید به میهمانان خارجی نان و ترب بدهم ؟


1083 بازدید


انتقادات مردم از برگزاری جشنهای 2500 ساله  شاه را آزرده و خشمگین کرد و باعث شد که بگوید «مردم از ما چه شکایتی دارند؟ که ما چند ضیافت برای 50 نفر از سران کشورها داده ایم؟ مگر می شد که به آن ها نان و ترب داد؟ خدارا شکر که دربار شاهنشاهی ایران قدرت پرداخت بهای خدمات "رستوران ماکسیم" را دارد. به هر حال مطمئن باشید که ماکسیم سود کلانی از اینجا نبرده است. در هر صورت این بزرگ ترین گردهمایی سران کشورها در تاریخ بوده است.»


شیر و عقاب ، جیمز.ا.بیل ترجمه دکتر فروزنده برلیان(جهانشاهی) ، نشر فاخته ، 1371 ، ص 255