تظاهرات مردم تبریز


1431 بازدید

تظاهرات مردم تبریز
[تلفنگرام]روز جارى در خیابانهاى ثقه‏الاسلام و کورش کبیر و بازار تظاهراتى با شرکت عده‏اى در حدود 1000 نفر از جوانان بر پا که در خیابان ثقه‏الاسلام منجر به آتش زدن یکدستگاه اتوبوس شرکت واحد از ناحیه تظاهرکنندگان گردید و مامورین باپرتاب گاز اشک‏آور و تیراندازى هوائى مشغول متفرق کردن متظاهرین میباشند.1

افشائى

گوینده : آقاى توتونچى

گیرنده : شاهقلى

ساعت 1500

1ـ روزنامه اطلاعات درباره تظاهرات مردم تبریز نوشت : «تظاهراتى در سر بازار و خیابانهاى کوروش، فردوسى، تربیت، توپخانه و پهلوى صورت گرفت و ماموران با پرتاب گاز اشک‏آور و تیراندازى مردم را متفرق کردند. همچنین یک دستگاه اتومبیل نیروى هوایى و یک شعبه بانک صادرات در سه راه ملل متحد به آتش کشیده شد.» (ش 16621، ضمیمه، ص 3) خبرها دیگر نیز حاکى است که امروز (6/10/57) «کارمندان دانشگاه تبریز به پشتیبانى از استادان دانشگاه در محوطه دانشگاه به راهپیمایى پرداخته. شهر تبریز کاملاً تعطیل شد و خیابان مرکزى شهر منتهى به دانشگاه بسته شده... کامیون شهردارى و جیپ ارتش را آتش زدند...» (پرونده 106981، ج 6)