برگزاری نماز جماعت با حضور تظاهرکنندگان در شهرکرد


2067 بازدید

برگزاری نماز جماعت با حضور تظاهرکنندگان در شهرکرد