عصبانیت شریف امامی از افشاء عضویتش در فراماسونری


سند زیرنشان دهنده حالات روحی شریف‌امامی رئیس مجلس سنا، پس از مشاهده کتابی است که در آن نام وی در فهرست اعضای شبکه فراماسونری قید شده است.


عصبانیت شریف امامی از افشاء عضویتش در فراماسونری