عصبانیت شریف امامی از افشاء عضویتش در فراماسونری


1993 بازدید

عصبانیت شریف امامی از افشاء عضویتش در فراماسونری
سند زیرنشان دهنده حالات روحی شریف‌امامی رئیس مجلس سنا، پس از مشاهده کتابی است که در آن نام وی در فهرست اعضای شبکه فراماسونری قید شده است.