جاری شدن سیل در فروردین‌ماه 1359


جاری شدن سیل در فروردین‌ماه 1359
روزنامه کیهان؛ 11 فروردین 1359«سیل در 5 استان جاری شد»