هویدا و حسنعلی منصور


1682 بازدید

هویدا و حسنعلی منصور
«امیرعباس هویدا» (سمت چپ) در کابینه حسنعلی منصور (سمت راست)وزیر دارائی بود. او پس از ترور منصور (بهمن 1343) با حکم شاه به نخست‌وزیری رسید.