ایران کشور دوست اسرائیل !


2647 بازدید

ایران کشور دوست اسرائیل !
تاریخ: 18/8/46

موضوع‌: مندرجات جراید

روزنامه‌های ناصری، الانوار، المحرر، الشعب و الیوم مورخه 17/8/46 نوشتند که :

بهائیهای اسرائیل در بیت‌المقدس به مناسبت تاجگذاری شاهنشاه آریامهر جشن گرفتند وزیر پست و تلگراف اسرائیل در این جشن سخنرانی کرده و گفته است که دولت وی تلگرام تهنیت‌آمیزی برای اعلیحضرت مخابره نموده و شلومو صلیل از کارمندان عالی‌رتبه وزارت‌خارجه اسرائیل در این جشن ایران را به‌عنوان یکی از کشورهای دوست اسرائیل معرفی کرده است.

آقای طبیب

به بخش 324 منعکس فرمایید.