دعا برای سلامتی شاه


1457 بازدید

دعا برای سلامتی شاه
ساعت 0600 روز 17/7/49 در کنیسای مایر عبداله واقع در خیابان اناطول فرانس جلسه نماز با حضور بیش از 600 نفر زن و مرد کوچک و بزرگ از جامعه یهودی تهران برگزار گردید در این کنیسا اعضای انجمن کرن قیمت (پایه‌گذاری اسرائیل) بیش از 000/200 ریال جمع‌آوری نمودند که قسمتی از آن متعلق به کانون خیرخواه است.

ضمناً از طرف انجمن کلیمیان و جشن‌های شاهنشاهی یک جوان راجع به جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی بیاناتی که روی کاغذ با دست نوشته شده بود پشت میکرفون قرائت کرد و برای سلامتی شاهنشاه و خاندان جلیل سلطنت دعا نمود.

نظریه یکشنبه : 1ـ به احتمال قوی مفاد گزارش خبری فوق صحت دارد.

2ـ به شنبه آموزش داده شد تا جوان مورد نظر را شناسایی و به موقع گزارش نماید. بهنام

در بولتن درج گردیده است.