یکی از خیابانهای شیراز در دهه 1340


3891 بازدید


یکی از خیابانهای شیراز در دهه 1340