اعلامیه امام خمینی خطاب به مبلغین و خطباء و هیئت های مذهبی


4128 بازدید

اعلامیه امام خمینی خطاب به مبلغین و خطباء و هیئت های مذهبی
اعلامیه مهم امام در محرم سال 42 و قبل از واقعه 15 خرداد که در آن از سخنرانان و مداحان مجالس وعظ و سخنرانی می خواهد که به تهدید های دستگاه های امنیتی توجه نکنند و همچنان به سخنرانی های خود در باره ظلمی که بر مردم می شود ادامه دهند . امام خمینی (ره) در این اعلامیه همچنان از سخنرانان و مداحان می خواهد به افشاء خطر اسرائیل و عمال آنها در داخل کشور از جمله فرقه ضاله بهایی ادامه دهند. امام با تاکید بر نصرت الهی هرگونه سکوت در برابر دستگاه جبار را جایز ندانسته و سکوت را تائید ظالمان و کمک به جباران می دانند .