تلاش موساد برای انعکاس‌ پیروزیهای نظامی اسرائیل در مطبوعات ایران


2264 بازدید

در مطبوعات ایران
به: 20/ه‍ / 4 شماره: 54294/321
از: 321 تاریخ: 26/8/46
موضوع: شایعات درباره جنگهای اسرائیل و اعراب
برابر اطلاع واصله در جریان جنگ‌های اسرائیل و اعراب در خردادماه جاری روزنامه اطلاعات و کیهان در نظر داشتند طبق معمول ایام تعطیل روزنامه منتشر ننمایند ولی عوامل اسرائیل توسط سفارت آمریکا مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال به این دو روزنامه پرداخت می‌کنند تا روزهای تعطیل نیز به انتشار روزنامه پرداخته و پیروزیهای اسرائیل را به موقع به اطلاع مردم برسانند.
تحقیق در موارد زیر مورد نیاز است:
1. تعیین صحت و سقم موضوع فوق.
2. در صورت تأیید نحوه پرداخت مبلغ فوق‌الذکر از طریق سفارت آمریکا چگونه بوده است.
3. آیا مبلغ مذکور مستقیماً به صاحبان امتیاز روزنامه‌های مورد بحث پرداخت گردیده؟
4. آیا در روزهای تعطیل روزنامه‌های کیهان و اطلاعات منتشر گردیده‌اند یا خیر؟
5. منظور از عوامل اسرائیل که با سفارت آمریکا تماس داشته‌اند چه کسانی می‌باشند.


تلاش موساد برای انعکاس‌ پیروزیهای نظامی اسرائیل در مطبوعات ایران