پاسخ هویدا به یک شعار


1540 بازدید

پاسخ هویدا به یک شعار


موضوع : اظهارات هویدا در جلسه رؤساى حوزه‏هاى حزبى

به : 327 تاریخ 25/12/48

از : 20 ه 5 شماره : 57608/20 ه 5

در جلسه محرمانه روساى حوزه‏هاى حزبى در هفته قبل در حزب ایران نوین آقاى هویدا ضمن نطق طولانى اظهار داشت بعضى‏ها در جراید براى من شعر گفته‏اند که پیپ و عصا شکستنى است.دولت عباس هویدا رفتنى است من هم در پاسخ آنها مى‏گویم پیپ و عصا شکستنى است دولت عباس هویدا نرفتنى است من به امر اعلیحضرت همایونى آمده‏ام و به امر ایشان مرخص خواهم شد.

توضیح 20 ه 5 : منبع قابل اعتماد است و اظهاراتش صحت دارد.

ادیب

آقاى شاکرى‏نژاد رونوشت 321

26/12/48