10 کیلو هروئین در اتومبیل ثابت پاسال


2069 بازدید

سند پیش رو گزارش ساواک ازگزارش شخصی به نام سبحانی از دست داشتن ثابت پاسال در  قاچاق مواد مخدر  را ملاحظه می کنید:

به: 326 تاریخ: 8/6/48
از: 325 شماره: 886/325
موضوع: قاچاق هروئین و مرفین توسط آقای حبیب ثابت
اخیراً شخصی به نام زین‌العابدین سبحانی طی نامه‌ای جهت مجله خواندنیها – حبیب ثابت را بزرگ‌ترین قاچاقچی مواد مخدره در ایران معرفی و یادآور شده در چندی قبل مقدار ده کیلوگرم هروئین و مرفین از اتومبیل وی کشف شده است – اما مطابق معمول حبیب ثابت با پرداخت حق حساب و حق‌السکوت موضوع را سنبل کرده است.
نویسنده نامه سپس با تذکر اینکه میلیاردها تومان ثروت حبیب ثابت از راه قاچاق مواد مخدره و بدبخت کردن مردم ایران به دست آمده، از مدیر مجله خواندنیها خواسته با تحقیق در این زمینه و سپس درج آن موضوع را به سمع مقامات عالیه کشور رسانده تا مردم تعقیب قانونی وی را به چشم ببینند.


10 کیلو هروئین در اتومبیل ثابت پاسال