نامه آیت الله شهاب‏ الدین مرعشى نجفى


1934 بازدید

نامه آیت الله شهاب‏ الدین مرعشى نجفى
بسمه تعالى

حضرت مستطاب آیت‏الله آقاى آشتیانى دامت ‏برکاتهبعرض محترم عالى میرساند : از ساحت قدس ربوبى دوام توفیق و تأییدات سر کار را مسئلت مینماید غرض از تصدیع چنانچه خاطر شریف مستحضر شده حادثه ناگوار حمله ناجوانمردانه بمدرسه فیضیه که منجر به خسارات زیاد و ضرب و شتم و هتک و دستگیرى جماعتى از طلاب و محصلین محترم علوم دینیه گردید موجب تأثر و تأسف عمیق داعى و کلیه اهل علم حوزه مقدسه علمیه قم و سایر طبقات مؤمنین و جریحه‏دار شدن قلوب شده چنانچه این مطلب را در نوشته سابق متذکر شدم. و مزید بر علت مفتریات و اکاذیب واضحه بعضى از جراید در مورد دستگیر شدگان میباشد. جاى بسى تأسف است که این اسنادهاى ناروا از حیث افعال و مرام به طلاب علوم دینیه که از سربازان مذهب و ولى‏عصر(ع) میباشند داده شود. لذا مصدع شده امید است «ترمیم این خصوص و استخلاص محبوسین بى‏گناه معجّلا اقدام فرموده تا رفع نگرانى عموم خاصه روحانیون بشود. بدیهى است نتیجه را هر چه زودتر اعلام خواهید فرمود. در خاتمه مستدعى دعا بجهت رفع این گرفتاریها میباشم. والسلام خیرختام.

2 ج /2/1395 شهاب‏الدین مرعشى نجفى