اشتهار به انگلیسی بودن (!)


2651 بازدید

شماره : 2 ـ 3 ـ 3685 تاریخ : 26/9/36
موضوع : انتصابات وزارتخانه‌ها
سه انتصاب اخیر که از طرف دولت به عمل آمده یعنی انتصاب آقای نیساری به وزارت بازرگانی دکتر اعتبار به ریاست بانک رهنی و خواجه نوری به ریاست بانک کشاورزی سوءظن محافل سیاسی تهران را برانگیخته زیرا هر سه نفر آقایان فوق‌الذکر به طرفداری و وابستگی به سیاست انگلیس اشتهار دارند و به همین جهت مخالفین دولت شهرت داده‌اند که این سه نفر به دستور و دیکته مقامات سفارت انگلیس در تهران به این سمت منصوب شده‌اند. در محافل مذکور گفته می‌شود نیساری همان کسی است که تراکتورهای فرسوده و غیرقابل استفاده را از کمپانیهای انگلیسی خریداری نموده و دکتر عبدالحسین اعتبار نیز با جاکسون معروف که به اتهام جاسوسی در زمان حکومت مصدق از ایران اخراج گردید، همکاری و روابط علنی داشته و خواجه‌نوری هم اصلاً رابطة دیرینه با سفارت انگلیس دارد و به آلودگی و سوءاستفاده معروف می‌باشد. ضمناً در پاره‌ای از محافل از اقدامات گذشته نیساری در بانک کشاورزی از جمله دادن سه ملیون ریال به پسر حبیب القانیان که ورشکست شده و همچنین پرداخت 8 ملیون ریال به عیسی بهزادی بدون تنظیم سند رسمی و در مقابل سفته و مقداری املاک گرویی بی‌ترتیبی‌های دیگر به شدت انتقاد می‌شود.
فیش مجدداً بررسی شود به نام دکتر عبدالحسین اعتبار سابقه موجود است یا خیر؟ 24/11 اصل در پرونده انتصابات وزارتخانه‌ها بایگانی است
بایگانی شود ثبت شد
اسم کوچک دکتر اعتبار از سرکار سرگرد ضرابی استفسار شود 12/11


اشتهار به انگلیسی بودن (!)