تبریک وزیر مختار انگلیس به رضاخان


2186 بازدید

 


سفارت انگلیس – طهران

23 آذر 1304

نمره 307

آقای وزیر

در مراسله خود مورخه 22 آذر جاری ( سیزدهم دسامبر ) نمره 15297 جناب مستطابعالی محبت فرموده به دوستدار اطلاع داده بودید که در جلسه مورخه 21 آذر جاری خود مجلس مؤسسان رأی داده است که سلطنت مشروطیت ایران به اعلیحضرت شاهنشاهی رضاشاه پهلوی و اعقاب ذکور آن اعلیحضرت واگذار شود.

اشعار فوری این تصمیم مجلس مؤسسان را به وسیله تلگراف به دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان فروگذار نکردم و به محض وصول جواب ، خاطر محترم را از آن مستحضر خواهم داشت.

ضمنا متشکر خواهم بود که آنجناب مستطاب لطفا تبریکات شخص دوستدار را در این واقعه میمون به پیشگاه اعلیحضرت شاهنشاهی تقدیم فرمائید. موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجدید مینمایم.

پرسی لورینجناب مستطاب اجل اکرم

آقای میرزا حسن خان مشار وزیر امورخارجه دام اقباله العالی
 

 


تبریک وزیر مختار انگلیس به رضاخان