دانش آموزان مدرسه ایتام در دوره مظفرالدین شاه


2069 بازدید

دانش آموزان مدرسه ایتام در دوره مظفرالدین شاه