طرفداران شاه در خیابان فردوسی تهران در روز ۲۸ مرداد ۱۳۳۲


2871 بازدید

طرفداران شاه در خیابان فردوسی تهران در روز ۲۸ مرداد ۱۳۳۲